Milieuvriendelijke productconformiteit en conformiteitsverklaring

Milieuvriendelijke productconformiteit en conformiteitsverklaring

REACH

De Europese Chemicaliënverordening REACH staat voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

De Europese Chemicaliënverordening REACH staat voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

Als ecologisch georiënteerde onderneming neemt Weidmüller de verantwoordelijkheid op zich voor de communicatie binnen de toeleveringsketen en de hele informatiestroom binnen de REACH-verordening 1907/2006. Naar aanleiding van REACH artikel 33 is de informatieplicht over stoffen in producten alleen van toepassing op zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Het European Chemicals Agency ECHA beslist welke stoffen onder deze verordening vallen (zie REACH Art. 59). De huidige versie van de kandidatenlijst kan worden bekeken op de webpagina's van het ECHA.

Op basis van de verklaringen van onze leveranciers hebben wij momenteel SVHC in sommige van onze producten boven de respectieve drempels voor de uit artikel 33 voortvloeiende aangifteplicht. Deze situatie kan echter mogelijk anders zijn, bijvoorbeeld nadat nieuwe SVHC's door het ECHA zijn gepubliceerd. Zodra de aangifteverplichtingen gelden voor andere Weidmüller Interface producten, zullen de uitgevoerde artikelen en de daarin opgenomen SVHC worden gepubliceerd in de online productcatalogus bij elk product.

Als je het betrokken product daar niet kunt vinden of als je nog vragen hebt over het onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team (green-compliance@weidmueller.com ) onder vermelding van het artikelnummer.

RoHS

De beperking van lood en negen andere potentieel gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur is vastgelegd in EU-Richtlijn 2011/65/EU.

De beperking van lood en negen andere potentieel gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur is vastgelegd in EU-Richtlijn 2011/65/EU.

Als een waardegerichte onderneming is Weidmüller zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten, medewerkers, de gemeenschap en het milieu. Daarom is het vanzelfsprekend dat Weidmüller de verantwoordelijkheid op zich neemt in het kader van de ROHS-richtlijn 2011/65/EU. In dit verband willen wij je een overzicht geven van de inhoud van de richtlijn.

In december 2008 heeft de Europese Commissie voorgesteld om Richtlijn 2002/95/EG te herschikken. Het resultaat van deze herschikking is Richtlijn 2011/65/EU (hierna de "herschikte BGS-richtlijn" of "BGS II" genoemd), die uiteindelijk op 27 mei 2011 is vastgesteld. De herziene -richtlijn is op 1 juli 2011 gepubliceerd in het publicatieblad van de EU en is op 21 juli 2011 in werking getreden. De lidstaten moesten de herschikte RoHS-richtlijn uiterlijk op 2 januari 2013 in nationaal recht omzetten.

De RoHS-richtlijn is onderworpen aan een continue herbeoordelingscyclus. Dit betekent dat om de vier jaar nieuwe stoffen kunnen worden verboden, of uitzonderingsregels kunnen worden weggelaten of nieuw kunnen worden aangesloten.

In juli 2019 is bijlage II bij de richtlijn uitgebreid door middel van wijziging (EU) 2015/863. De lijst van gereglementeerde stoffen werd uitgebreid met vier zogeheten weekmakers. De oorspronkelijke naam van Richtlijn 2011/65/EU blijft echter ongewijzigd.

De volgende stoffen die in elektronische producten worden gebruikt, vallen binnen de grenzen van de richtlijn:

De volgende stoffen die in elektronische producten worden gebruikt, vallen binnen de grenzen van de richtlijn:

  • Lood (Pb)
  • Kwik (Hg)
  • Cadmium (Cd)
  • Hexavalent chroom (Cr (VI))
  • Polybroombifenyl (PBB)
  • Polybroomdifenylether (PBDE)
  • bis(2-Ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
  • Benzylbutylftalaat (BBP)
  • Dibutylftalaat (DBP)
  • Diisobutylftalaat (DIBP)

Omdat niet alle stoffen gemakkelijk uit elektrische en elektronische producten kunnen worden vervangen, bevat bijlage III van de richtlijn een lijst van vrijstellingen. Deze vrijstellingen gelden voor een beperkte periode, voor alle materialen of afhankelijk van de toepassing.

Indien je productgerelateerde conformiteitscertificaten nodig heeft of verdere vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team (green-compliance@weidmueller.com ) onder vermelding van het artikelnummer.

China RoHS

De nieuwe China RoHS is op 21 januari 2016 gepubliceerd onder auspiciën van het Chinese ministerie MIIT (SJ/T 11364-2014). Weidmüller producten kunnen ook worden beïnvloed door deze richtlijn. De nieuwe richtlijn is op 1 juli 2016 in werking getreden en vervangt daarmee de vorige Chinese RoHS van 2006 (SJ/T 11364-2006).

De volgende stoffen en hun verbindingen vallen onder deze richtlijn. Deze zijn tot nu toe analoog aan de EU-RoHS-richtlijn, met inbegrip van de toepasselijke grenswaarden.

Lood (Pb): 0,1%

Kwik (Hg): 0,1%

Cadmium (Cd): 0,1%

Hexavalent Chroom (Cr (VI)): 0,1%

Polybroombifenylen (PBB): 0,1%

Polybroomdifenylether (PBDE): 0,1%

EG-verklaring van overeenstemming/productspecifieke goedkeuringen/certificaten

Vanaf 20 april 2016 worden 8 nieuwe EU-richtlijnen zonder overgangsperiode van kracht in de Europese Unie. De CE-markering wordt gebruikt om de conformiteit met deze richtlijnen en normen te certificeren.

Je kunt alle CE-conformiteitsverklaring en productspecifieke goedkeuringen/certificaten downloaden van onze online productcatalogus door het betreffende product te selecteren en te verwijzen naar de sectie "Downloaden".